توصیه هایی در مورد پیشگیری از کرونا در مهدهای کودک و کودکستان ها

توصیه هایی در مورد پیشگیری از کرونا در مهدهای کودک و کودکستان ها

این ویروس جدید است و هنوز نمی‌دانیم که چه تأثیری بر کودکان یا زنان باردار خواهد گذاشت. امکان دارد افراد در هر سنی به این ویروس آلوده شوند، اما تاکنون موارد نسبتاً کمی از کرونا در بین کودکان گزارش شده است، ویروس در موارد نادر کشنده است، و تاکنون بیشتر موارد منجر به مرگ در میان افراد پیرتر با بیماری‌های زمینه‌ای دیده شده است.