فایل صوتی ارتباط استرس با آلرژی

فایل مربوط به  توضیحات دکتر هدایت اکبری در مورد ارتباط استرس با آلرژیهای پوستی و تنفسی را بشنوید