به عنوان یک قانون می توان در سن 3 تا 5 سال ممکن است حساسیت فرد به غذاها مخصوصاً در بچه ها تغییر کند و ممکن است که غذایی که حساسیت داشتن ولو به غذای دیگر حساسیت ایجاد شود باید تست غذاهای جدید مانند غذا تازه را انجام دهیم بخصوص برای فردی اتفاق جدیدی برایش افتاده مثلا بیماری تنفسی به پوستی و بلعکس و یا جدیداً عادت های غذایی جدید پیدا کرده باید تست پریک غذا را تکرار کند. اگر مبنای تست قبلی سرولوژی یعنی در خون بوده باید تست تکرار شود مخصوصا تاریخچه در این مورد که اتفاق جدیدی افتاده مهم می باشد.

نتیجه گیری

تست های پریک غذایی می تواند در افراد تغیر کند مخصوصاً در شیرخواران باید تست غذایی بعد از 2 تا 3 سال تکرار شود. همچنین برای افرادی که اتفاق جدید مانند تغیر بیماری از پوستی به تنفسی و بلعکس دارند. در این مورد تاریخچه اهمیت زیادی دارد.