تعریف آلرژی غذایی

تعریف آلرژی غذایی

ما زمانی واکنش غذایی را آلرژی غذایی می دانیم که حتما سیستم ایمونولوژی در گیر باشد و حتما قابل تکرار باشد چون اگر اینطور نباشد می توان آن را عدم تحمل غذایی محسوب کرد و این اتهام بی اساس هست که به آلرژی وارد می شود.