در معرض عوامل ایجاد کننده آسم قرار نگیرید و عوامل تشدید کننده آسم را خارج از منزل نگه دارید

حتی زمانیکه در وضعیت کنترل بیماری قرار دارید به پزشک آلرژی خود مراجعه کنید

از علائم آسم که رو به وخیم تر شدن می رود آگاهی داشته باشید

از داروهای سریع الاثر برای فرو نشاندن حمله آسم استفاده کنید

از داروهای کنترل کننده که هر روز برای جلوگیری از تکرار حمله آسم تجویز شده استفاده نمایید