جایگزین شوینده های شیمیایی

بجای شوینده های شیمیایی میتوانید

1- از مخلوط سرکه سفید و جوش شیرین استفاده کنید.

2-از مخلوط آب نمک و سرکه استفاده کنید.

3-از آب اکسیژنه رقیق شده 3% استفاده نمایید.

ویدئو را به صورت کامل ببینید