افرادی که شغلهای پر ریسک از نظر آسم و آلرژی دارند باید چکار کنند؟

اینگونه افراد که شغل خوبی از نظرآسم و آلرژی ندارند 

1-نباید سیگار بکشند

2- باید از دستکش و عینک و ماسک استفاده کنند

3-باید قبل از رفتن به اتاق نشمین یا اتاق خواب، دوش بگیرند