ارتباط اعصاب و روان در کهیر و اگزما و آسم و آلرژی

ارتباط بین افسردگی و دلهره داشتن و حمله پانیک، آسم و آلرژی را بدتر میکند.

بیماریهای خاص اصلی مثل افسردگی یا دو قطبی بودن در افرارد مبتلا به آسم و آلرژی بیشتر نیست