چه مدل سرفه ای آسم نامیده میشود؟

  1. سرفه هایی که در ابتدا خشک هستند و بعد ممکنه خلط دار می شوند
  2. سرفه قطاری که در دم و بازدم بیشتر از 4 یا 5 سرفه داشته باشن
  3. سرفه منجر به عق زدن وتهوع
  4. سرفه هایی که فرد را از خواب بیدار کند
  5. سرفه هایی که بعد از فعالیت ورزشی ایجاد می شوند

 

اگر شما تنگی نفس دارید این نکات را بیشتر توجه کنید

تنگی نفس در دم و بازدم باید بررسی شود

شما نباید خسته باشید و در این حال تنگی نفس داشته باشید

خس خس در بازدم، ارزش تشخیصی برای آسم دارد