چند روز بعد از واکسن کرونا واکسن گیاهان یا واکسن پلاسما تزریق کنیم یا بالعکس ؟

فاصله زمانی بین تزریق واکسن گیاهان و واکسن آلرژی و بالعکس (  3 روز ) کافی است