کهیر

کهیر

انواع مختلفی از حساسیت پوستی تحت عنوان کلی کهیر مشخص می گردد که میتواند از خارش با حداقل تورم و قرمزی پوست تا انواعی که ورم و درد در آن ضایعه مهمترباشد.