آلرژی به داروها و عوامل بیولوژیک

واکنش های نامطلوب دارویی (ADR=Adverse Drug Reaction) تا یک دهم (10/1) جمعیت جهان و تا 20 درصد بیماران بستری در بیمارستان ها را مبتلا می کنند.
بیش از 10 درصد تمام ADR ها، واکنش های افزایش حساسیت دارویی (DHR) غیر قابل پیش بینی هستند.
تشخیص کمتر یا بیشتر از حد، هر دو شایع هستند.
شایع ترین علل DHR آنتی بیوتیک هایی مانند پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و سولفونامیدها و آسپرین و سایر داروهای ضد التهابی غیر استروییدی هستند.
طیف بالینی DHR با درگیری ارگان های مختلف، زمان بندی و شدت متفاوت است.
DHR می تواند شدید، حتی تهدید کننده حیات باشد و با میزان قابل ملاحظه ای از مرگ و میر همراه است.
داروها عامل تا 20% مرگ و میرهای ناشی از آنافیلاکسی هستند.
DHR تاثیر اجتماعی- اقتصادی قابل توجهی، بر هزینه های مستقیم (درمان واکنش ها و بستری ها) و هزینه های غیر مستقیم (روزهای غیبت از کار/ مدرسه، داروهای جایگزین) دارد.
برای شناسایی مکانیسم های زمینه ای ایجاد کننده DHR، لازم است روش های تشخیص DHR متداول شود.
تشخیص برای مدیریت و پیشگیری از DHR حیاتی است. انتخاب یک داروی جایگزین و حساسیت زدایی در بعضی از موارد ضروری است.