نیمی از افرادی که به بادام زمینی حساسیت دارند، به گردو، بادام، فندق و پسته نیز آلرژی دارند.
افرادی که به یکی از انواع بادام درختی حساسیت داشته باشند، حداقل به یکی از انواع دیگر مانند گردو، بادام و فندق نیز حساسیت دارند.