ده فرمان اجرایی طبابت آلرژی از زبان دکتر هدایت اکبری

1-جواب نسبت به علائمتون آماده کنید

2-سوالهای مهمتونو مکتوب از قبل آماده کنید

3-هرچیزی مرتبط با درمانهای قبلی شماست همراه بیاورید ، همچنین عکس از ضایعات و...

4-داشتن آمادگی برای انجام دستورات پاراکلینیک

5-مطالعه در مورد تستهای تشخیصی و اینکه بدونید چه مقدماتی لازم است

6-زمان خروج آدرس سایت و بروشور و... برای یادگیری بیشتر 

7-دریافت دارو زمان مصرف و طریقه مصرف داروه را یاد بگیرید

8- در مورد وسایل کمک درمانی آلرژی اطلاع پیدا کنید 

9-بحث غذاها را از طریق مقالات سایت مطالعه کنید

10-اطلاعات اورژانسی بیماریهای آلرژی را از طریق سایت مطالعه فرمایید