سه دسته عمده کهیر وجود دارد

کهیرهایی که به طور خودبخود رخ میدهد و با کهیر حاد یا مزمن همراه است.

کهیرهای فیزیکی که توسط محرک خاصی ایجاد میشوند.

ضایعات کهیری مانند کهیر ناشی از ورزش.

سه دسته عمده کهیر وجود دارد

کهیرهایی که به طور خودبخود رخ میدهد و با کهیر حاد یا مزمن همراه است.

کهیرهای فیزیکی که توسط محرک خاصی ایجاد میشوند.

ضایعات کهیری مانند کهیر ناشی از ورزش.

کهیر