بیماریها و عوارض ناشی از کار در قالیبافان

ناراحتی های ریوی 

 در اثر تنفس هوای آلوده به پرز در کارگاههای قالیبافی ایجاد می شود .

تهویه کارگاه های قالی بافی

 محل کارگاه باید دارای تهویه مناسب و کافی باشد تا کارگران همیشه هوای سالم تنفس کنند . مقدار حد اقل هوای لازم برای کارگر بر حسب نوع کار در محل های سرپوشیده هر ساعت 30 تا 50 متر مکعب است . برای تامین هوای سالم و همچنین خروج پُرزهای معلق در کارگاههای قالیبافی که بر اثر کوبیدن شانه و قیچی کردن پرزها ایجا می شود میتوان دریچه هایی در دیوارهای جانبی کارگاه نصب کرد .

توصیه های بهداشت حرفه ای در کارگاههای قالی بافی

 بعلت وجود گردو غبار ناشی از تار و پود قالی که میتواند سالمت اعضای خانواده به خصوص کودکان را بشدت تهدید کند توصیه می شود دار قالی در محلی مجزا از اتاق نشیمن نصب شود .