هنگام استفاده از اسپری بینی به نکات مهمی باید توجه کرد که رعایت آنها ضروری است

نخست باید آن را به صورت عمودی نگه داشت. چنانچه اسپری به صورت مایل یا افقی فشرده شودف پاف موثری از آن خارج نخواهد شد.

دوم، دارو باید به طور مستقیم در موازات دیواره خارجی داخل بینی اسپری شود زیرا بیشترین محل احتقان بینی در محاذات آن قرار دارد.

این اسپریها ممکن است از نوع استرویید یا آنتی هیستامین باشند که به همین صورت باید استفاده شوند.

اسپری کورتن نباید در قسمت میانی، نزدیک به دیواره غضروفی بین دو بینی (سپتوم) استفاده شود، زیرا این ناحه خونرسانی ضعیفی دارد و عروق آن در اثر تماس با استرویید تنگ شده که خود سبب خشکی و در نهایت خونریزی بینی می شود.

پس از استفاده از اسپری بینی، فرد باید کمی سرش را به سمت عقب ببرد و نفس خود را به آرامی بالا بکشد و به همین طریق، طرف دیگر نیز استفاده نماید.

این موجب می شود اسپری به مناطق بالایی بینی برسد.

چنانچه بیمار از اسپری بینی آنتی هیستامین مانند آزلاستنی استفاده می کند، بهتر است به مدت 10 ثانیه سرش را به سمت کف اتاق کمی پایین بیاورد و نیازی نیست پس از آن نفس خود را بالا بکشد.

پس از این که سر خود را بالا آوردیم و احساس کردیم دارو وارد بینی شده است، همین کار را در طرف دیگر انجام می دهیم.

این روش باعث می شود بیمار مزه تلخ آزلاستین را کمتر احساس کند.