آیا تمام افراد نتایج کسانی از واکسن درمانی میگیرند؟

در پلاسمادرمانی اعتقاد برا این است که بدن علیه خودایمنی قبلی میتواند فعالیت جدید را شروع کنه که بتونه بیماری را کنترل کنه،پلاسما درمانی شامل تمام افرادی که آلرژی پوستی دارند نمیشه و همه افرادی که واکسن درمانی پلاسما را شروع می کنند هم جواب یکسانی نمیگیرند چون ساختار بدن افراد با هم متفاوت است