توضیحات تکمیلی

اگر سابقه فامیلی مشخص یا میزان  IgEسرم بالاتر و آلرژن قابل شناسایی داشته باشند آن را فرم آتوپی و غیر از آن را هرچه باشد غیر آتوپی می نامند (که بسیار ناقص می باشد) صرف پرسیدن تاریخچه فامیلی برای بررسی سیستم ژنتیک انسان هرچند لازم می باشد ولی کافی نمی باشد و اینکه  IgE سرم را ملاک آلرژی قرار دهیم که حتی در دیگر حالات عفونی و غیر عفونی بالا می رود و از طرفی برخی که بطور قاطع آلرژی دارند ولی IgE  آنها بالا نمی رود حتی با تست پوستی مثبت نشان می دهد که تکیه گاه خوبی نمی باشد.

حضور غیر طبیعی ائوزوفیل چه در بافت چه در سرم و هم در دو حالت دیده می شود و این تقسیم بندی را بیشتر زیر سوال می برد.

قطعاً پیشرفتهای آینده غیر از IgE مواد دیگری در سرم شناسایی خواهد شد و آزمایشات بهتر و کامل تر یا جدیدتری خواهیم داشت و شناسایی آلرژن ها بطریقه تست پوستی یا سرمی که برای تعداد محدودی از خیل عظیم مواد بی ضرر(برای بعضی ها) در دنیا وجود دارد که این محدودیت آن بسیار جدی است و در واقع می توان گفت هنوز بحث شناسایی آلرژن ها در ابتدای راه است.نتیجتاً این تقسیم بندی آتوپی و غیر آتوپی نمی تواند کامل باشد و از طرفی چون در هر عضوی از بدن هر دو فرم فوق بیماری داریم ولی درمان یکسان دارند نشان می دهد که تقسیم بندی مصنوعی می باشد و سالها یکنواخت مانده و کمک قابل توجهی نکرده است و شاید قالب و ذهنیتی که فراهم کرده است موجب غفلت ما هم شده باشد.

نه تنها در ریه بلکه در پوست و بینی و ... هم بیماریهای آلرژی آتوپی و غیرآتوپی داریم و انحصار کلمه آلرژی به فرم آتوپی و یا فقط به یک عضو خاص(بینی)علمی نمی باشد و عواملی چون عفونت ، استرس  ورزش برای آتوپی مشکلات ایجاد می کند برای بیماران غیر آتوپی هم مشکلات ایجاد می کند و در واقع فرم غیر آتوپی قسمتی از مجهولات امروزی علم آلرژی می باشد و قطعا با همه پیشرفتهای علم بایستی بپذیریم که مجهولاتی فراوان داریم.

و آنکه غیر آتوپی می نامیم و کار را تمام شده ندانیم شاید بتوان گفت در واقع قسمت روشن یا ساده تر و یا ابتدائی تر آلرژی را آتوپی نامیده ایم که قسمت اندکی از واقعیت آلرژی می باشد.آسم گروهی از بیماریهای آلرژی در ریه می باشد و گفتیم ریه هم چون هر عضو دیگری بیماری های آلرژی آتوپی و غیر آتوپی دارد.پس فرم آسم غیر آتوپی درست است نه آسم غیر آلرژیک هر چند بعلت انحصار کلمه آلرژی به IgE (فرم آتوپی) در برخی از کتب پزشکی فرم آسم غیر آلرژیک هنوز دیده می شود.

می توان گفت ما آلرژی بینی غیر آتوپی، کهیر یا اگزمای غیرآتوپی هم داریم.همکاران گرامی موارد متعددی از این بیماریها دارند که نه IgE بالایی دارند نه تست پوستی مثبتی و حتی در کنار آنافیلاکسی واقعیتی به نام آنافیلاکتوئید داریم.

در واقع به همه بیماریهای آلرژی در ریه هم آسم نمی گویند بلکه به موارد خاصی از آلرژی در ریه می گویند و در قسمت فوقانی دستگاه تنفس هم ما آلرژی غیر آتوپی داریم و بیماریهای مختلف و در واقع آسم هم مجموعه ای از بیماریهای آلرژی در ریه می باشد و همگان اعتقاد دارند که آسم یک بیماری نمی باشد بلکه یک یا چند کمپلکس می باشد.

بیان آسم آتوپی و یا آلرژی گویای بیماری نیست و حتی بر درمان دارویی هم که امروز متداول است اثری ندارد.آلرژی گروه فراوانی از بیماریها می باشد و همه اعضای بدن انسان را درگیر می کند و انحصار به راههای هوای فوقانی ندارد ولی فرم آسم انحصار به راههای هوای تحتانی (ریه) دارد.

سوال آسم یا آلرژی بیشتر شبیه سوالاتی از این دست می باشد:سل یا عفونت؟ ذات الریه است یا عفونت؟ دیابت است یا بیماری غدد؟اسکیزوفرنی است یا بیماری روانی؟ شکستگی است یا یک شکل ارتوپدی؟پس بهتر است که اگر ریه درگیری دارد بدانیم که عفونی است یا آلرژی یا هردو و اگر پای آلرژی در وسط است آیا آسم است یا آلرژی دیگری در ریه (مثل ریه کشاورزان و ...) و اگر آسم است آن وقت بدانیم آتوپی است و یا غیر آن – بحث شدت هم که مقوله دیگری است.و آسم بسیار خفیف یا بسیار شدید ممکن است وجود داشته باشد چه آتوپی چه غیر آتوپی همین طور که آلرژی بینی بسیار خفیف یا بسیار شدید چه از نوع آتوپی یا غیر آتوپی آن داریم یا برای کهیر و یا اگزما شدت که شدت علایم بالینی حمله و تعداد فرکانس(حملات) مدت زمان آن به همراه معاینه پزشکی و اسپیرومتری خود معیار خوبی برای تعیین وخامت بیماری آسم می باشد و توام بودن آسم با آلرژی در بینی و سینوس و یا پوست هم فراوان دیده می شود که لازم است جدی گرفته شود و حتی می تواند به عنوان فاکتوری برای وخامت هرکدام از این حالات گرفته شود(به عبارت دیگر درگیری همزمان آلرژی چند عضو با هم)