لازمه پرهیز،10نوع تغییر است

1-تغییر در عادات غذایی

2-پرهیز از مصرف داروهای مضر

3-پرهیز از لباس و پوشش نامناسب

4-پرهیز از آرایش نامناسب

5-پرهیز از تفریحات غلط

6-پرهیز از اعتیاد و وابستگیهای خطرناک 

7-پرهیز از ورزشهای بی ملاحظه

8-پرهیز از دوستی غلط با افراد مشکل ساز

9-پرهیز از دوستی با حیوانات(افرادی که به حیوانات حساسیت دارند)

10-پرهیز از ماندن در شرایط حساسیت زا