قبل از مراجعه به مطب

اگر مشکلتان مشکل تنفسی ( سرفه  و تنگی نفس و... ) می باشد نکاتی که قبل از مراجعه به مطب باید در نظر بگیرید