مرحله اول

جهت مشاهده مراحل ثبت نام درسایت ، فیلم آموزشی را مشاهده فرمایید

مرحله دوم

جهت مشاهده ادامه مراحل ثبت نام درسایت ، فیلم آموزشی را مشاهده فرمایید

مرحله سوم

جهت مشاهده بخش سوم مراحل ثبت نام درسایت ، فیلم آموزشی را مشاهده فرمایید