قابل توجه کلیه بیماران واکسنی

به دلیل غیر مجاز بودن تاخیر بیشتر از 14 روز در تزریق واکسن ، خاطر نشان میکنیم که کلیه بیماران واکسنی با ارائه کاغذ تزریق واکسن خود می توانند اجازه ورود به شیراز جهت تزریق واکسن را دریافت کنند