آشنایی با چگونگی ثبت نام در سایت جهت انجام ویزیت آنلاین یا استفاده از امکانات صفحه کاربریتان

مراحل به سادگی نمایش داده شده

مرحله 1

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

how-to-register-on-the-site

مرحله 2

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

how-to-register-on-the-site

مرحله 3

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

how-to-register-on-the-site

مرحله 4

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

how-to-register-on-the-site

شماره پرونده

در صورتیکه قبلا به مطب مراجعه داشته باشید، کارت پرونده الکترونیک به شما ارائه شده که شماره پرونده شما روی کارت درج شده، آن شماره را در محل شماره پرونده وارد نمایید و ذخیره را انجام دهید.

در صورت عدم مراجعه قبلی به مطب، شماره پرونده ندارم را انتخاب نمایید و ذخیره انجام دهید.