آشنایی با چگونگی ثبت نام در سایت جهت انجام ویزیت آنلاین یا استفاده از امکانات صفحه کاربریتان

مراحل به سادگی نمایش داده شده

مرحله 1

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

آموزش-طریقه-ثبت-نام-در-سایت

مرحله 2

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

آموزش-طریقه-ثبت-نام-در-سایت

مرحله 3

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

آموزش-طریقه-ثبت-نام-در-سایت

مرحله 4

طبق توضیحات ارائه شده عمل نمایید

آموزش-طریقه-ثبت-نام-در-سایت