تغییر ساعت کاری مطب آلرژی دکتر هدایت اکبری

ساعت کاری مطب از  7:30 صبح لغایت 15 تغییر یافت

ساعت نهایی پذیرش بیمار جهت ویزیت فوق تخصص ساعت 12 و ساعت نهایی پذیرش بیمار جهت تزریق واکسن آلرژی ساعت 13:30 می باشد

قابل ذکر است بیماران محترمی که واکسن گیاهان تزریق می کنند و قبل از تزریق واکسن قرص ضد آلرژی مصرف می کنند نهایتاً تا ساعت 14 قرص خورده به مطب تشریف بیاورند